An tSeirbhís Phoiblí

An tSeirbhís Phoiblí

 

Chomhairliúchán Poiblí maidir le Creat um Fhorbairt agus Nuálaíocht sa tSeirbhís Phoiblí

 

Táimid ag obair le feabhas a chur ar Sheirbhísí Poiblí agus ba mhaith linn do chuid tuairimí a fháil

We are preparing a new framework to improve and develop our Public Services. We want to hear your views on our general direction and the 20 actions we propose to implement across the Public Service by 2020. Please take part in this online consultation, or send a written submission to Our Public Service 2020 submissions, Reform and Delivery Office, Department of Public Expenditure and Reform, 7-9 Merrion Row, Dublin 2, D02 V223 or email us atTáimid ag ullmhú creat nua le feabhas agus le forbairt a dhéanamh ar Sheirbhísí Poiblí. Ba mhaith linn do chuid tuairimí maidir leis an treo ginearálta atáimid a ghlacadh agus maidir leis na 20 gníomh atá beartaithe againn a chur i bhfeidhm ar fud na Seirbhíse Poiblí faoin mbliain 2020. Glac páirt, le do thoil, sa chomhairliúchán seo ar líne nó seol aighneacht i scríbhinn chuig Aighneachtaí maidir le Seirbhís Phoiblí 2020, an Oifig Athchóirithe agus Seachadta, an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, 7-9 Rae Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2 D02 V223 nó seol ríomhphost chugainn ag ourpublicservice2020@per.gov.ie

 

Cad atá i gceist le Seirbhís Phoiblí?

Cuimsíonn an tSeirbhís Phoiblí raon leathan eagraíochtaí sa tír. Tá níos mó ná 300,000 seirbhíseach poiblí ann, lena n-áirítear:

 • múinteoirí,
 • státseirbhísigh,
 • altraí,
 • dochtúirí,
 • oibrithe údaráis áitiúil,
 • Óglaigh na hÉireann, agus
 • an Garda Síochána

Tá freagracht ar leith ar na seirbhísigh phoiblí go léir i leith mhuintir na hÉireann– is é sin oibriú ar mhaithe le leas coiteann an uile dhuine. Tá rathúlacht fhoriomlán na Seirbhíse Poiblí fite fuaite i gcinntí, i ngníomhartha agus in iompar na ndaoine seo. Teastaíonn uainn tacaíocht a thabhairt do sheirbhísigh phoiblí agus iad a fhorbairt ionas go mbeidh siad thar barr ina gcuid poist. Teastaíonn uainn saoránaigh a chur i gcroílár a bhfuil á dhéanamh againn. Teastaíonn uainn ár ndícheall a dhéanamh gach uile lá ó thaobh freastal ar riachtanais an uile dhuine a bhaineann úsáid as Seirbhísí Poiblí na hÉireann. Teastaíonn uainn a bheith bródúil as an tSeirbhís Phoiblí.

 

Cé leis a mbaineann an comhairliúchán?

Bhí athchóiriú na Seirbhíse Poiblí mar chuid lárnach d’fhreagra an Rialtais ar na dúshláin gheilleagracha a bhí le sárú ag an tír le blianta beaga anuas. Tá dul chun cinn suntasach déanta san am sin le feabhas a chur ar cháilíocht, ar éifeachtúlacht agus ar éifeachtacht na seirbhísí. Féach le do thoil http://www.per.gov.ie/en/public-service-reform/ chun eolas a fháil faoin mbabhta is déanaí athchóirithe agus gnóthachtálacha.

Cuireann creat nua forbartha agus nuálaíochta, an tSeirbhís Phoiblí 2020, treoir ar fáil do sheirbhísigh phoiblí agus d’eagraíochtaí poiblí maidir leis an gcéim nua seo. Foilseofar é i ndeireadh na bliana 2017. Teastaíonn uainn feabhas a chur ar ár n-acmhainneacht chun freastal ar riachtanais an phobail, chun comhoibriú níos fearr ar fud na Seirbhíse Poiblí a bhaint amach agus an dea-obair atá idir lámha againn a chur in iúl níos éifeachtaí.

Tá na gníomhartha rangaithe faoi thrí phríomhthéama:

 • Ag déanamh Cúram do na Daoine – cad a theastaíonn uainn a chur ar fáil don phobal;
 • Nuálaíocht sa Todhchaí – an bealach a bhfuilimid ag iarraidh é a dhéanamh; agus
 • Ag Forbairt na nDaoine agus na hEagraíochta – cé a bheidh ag tabhairt faoi.
Cad a dhéanfaimid?

Leis na gníomhartha a thagann faoi ‘Ag déanamh Cúram do na Daoine’, féachfaimid le feabhas a chur ar:

 • inrochtaineacht ár seirbhísí;
 • cáilíocht ár seirbhísí;
 • an bealach ina mbainimid úsáid as teicneolaíocht agus as sonraí; agus
 • an bealach ina n-éistimid agus a ndéanaimid cumarsáid le pobal na hÉireann

Cabhróidh na gníomhartha seo linn le:

 • laghdú a chur ar chostais agus cur le héifeachtúlacht; agus ag an am céanna
 • seirbhísí a fheabhsú agus cothabháil a dhéanamh ar cháilíocht.
Conas mar a dhéanfaimid é?

Tá sé mar aidhm againn le ‘Nuálaíocht sa Todhchaí’ a chinntiú go bhfuil na straitéisí agus na beartais a threoraíonn seachadadh na seirbhísí poiblí:

 • in ann dul in oiriúint do dhúshláin nua;
 • fite fuaite i bhfianaise agus i dtaithí; agus
 • dírithe i gcónaí ar thionchar i ndáiríre a bheith ag beartais agus ag cláir ar phobal na hÉireann.
Cé a dhéanfaidh é?

Tá sé mar aidhm againn lenár ngníomhartha faoi ‘Ag forbairt na nDaoine agus na hEagraíochta’, tacaíocht a thabhairt don 300,000 seirbhíseach poiblí aonair agus don líon mór eagraíochtaí ina bhfuil siad ag obair. Déanfaimid é sin lena chinntiú go bhfuil ceannaireacht agus bainistíocht éifeachtach againn agus an meascán ceart scileanna agus uirlisí le cur ar chumas seirbhísigh phoiblí seirbhísí atá ar ardchaighdeán a sheachadadh.

 

Cad a theastaíonn uainn a fháil amach?

 • má aontaíonn tú leis an treo atá leagtha amach againn;
 • má tá smaointe eile agat maidir le cad ba chóir a bheith ar siúl againn; agus
 • má tá aon smaointe agat maidir le conas a d’fhéadfaimis déanamh níos fearr.
 

Cé leis a bhfuilimid ag dul i gcomhairle?

Is comhairliúchán poiblí atá anseo agus teastaíonn uainn cloisteáil ón oiread daoine agus is féidir. Beidh an comhairliúchán ar siúl ar feadh seacht seachtaine, ón 13 Iúil – 4 Meán Fómhair 2017. Beimid ag obair freisin trí Líonraí Rannpháirtíochta Pobail laistigh den chóras rialtais áitiúil. Cuireann na líonraí seo ar chumas an phobail agus eagraíochtaí a dtuairimí agus a n-ábhar spéise a chur in iúl.

 

Cad a tharlóidh?

Déanfaimid breithniú ar na haighneachtaí ar fad a fhaighimid le linn na tréimhse comhairliúcháin sula gcuirfear leagan deiridh an chreata le chéile.

Foilseoimid tuarascáil le torthaí an chomhairliúcháin agus leis na príomh-shaincheisteanna a ardaíodh.

Seolfar an leagan deiridh den chreat i ndeireadh na bliana 2017 tar éis dúinn tuairimí an phobail a chur san áireamh.

 

Bí i lár an aonaigh agus glac páirt sa chomhrá!

Lean muid ar Twitter ag @IRLDeptPER nó ag hashtag#ourpublicservice2020